Jdancer auto hack au 6108, auto KVTY 6108, auto nvtt au 6108 vừa auto vừa chat

Jdancer auto hack au 6108, auto KVTY 6108, auto nvtt au 6108 vừa auto vừa chat

up JDancer v2.3 , new engine auto-update, fix crazy finish move, fix items JDancer Version 2 Lastest Version 2.3.0 [03.02.2012] ** HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG JDANCER * Chức năng + Tự sẵn sàng : Tự động sẵn sàng ở phòng DJ + Tự bấm phím : Tự động nhấn phím Nhảy Thường + Tự space […]