Hướng dẫn nhiệm vụ thăng cấp Thương Khách lần 3 HKGH

Thương Khách – Chính Phái
Level 60 Xin thăng chức lần thứ ba (1) 

Số lần thực hiện: 1
Chi tiết :

 • 1. Không được giết San Hô Xà, hãy săn Kim Linh Xà, lấy đủ 10 bộ da của Kim Linh Xà giao cho Hiên Viên Nhị Quang
 • 2. Tìm Phủ Chủ Thi Vi báo cáo hoàn thành nhiệm vụ
 • 3. Khi số bộ da của San Hô Xà bằng 0: nhiệm vụ hoàn thành
 • 4. Khi số bộ da của San Hô Xà từ 1-5: phần thưởng giảm 1 nửa, hoàn thành nhiệm vụ
 • 5. Khi số bộ da của San Hô Xà từ 6 trở lên: nhiệm vụ thất bại (trở về lúc bắt đầu nhiệm vụ)

Nơi nhận : NPC Thi Vi

Level 60 Xin thăng chức lần ba (2) 
Số lần thực hiện: 1
Chi tiết :

 • 1. Bắt Thanh Đầu Xà, lấy 10 nanh giao cho Chủ nhân tiền trang
 • 2. Giao 10 nanh cho Chủ nhân tiền trang Vi Đại Bảo của phái Huyền Bột, lấy thư về
 • 3. Chuyển thư cho Chủ nhân tiền trang Châu Thúc Thông của Tam Tà Quan, đồng thời lấy thư của Châu Thúc Thông về
 • 4. Đến chỗ của Hiên Viên Nhị Quang ở Liễu Thiện Đề Đốc Phủ và chuyển thư.
 • 5. Đến chỗ Thi Vi xin thăng chức
 • 6. Hoàn thành nhiệm vụ

Nơi nhận : NPC Hiên Viên Nhị Quang

Level 60 Xin thăng chức lần thứ ba (2) 
Số lần thực hiện: 1
Chi tiết :

 • 1. Tới tìm Đao Kiếm Tiếu của phái Huyền Bột nhận thương cán đưa tới Liễu Thiện Đề Đốc Phủ.
 • 2. Tới gặp Ôn Hiểu Dư của phái Huyền Bột để biết nội dung nhiệm vụ.
 • 3. Lẻn vào Thần Võ Môn thu thập 1 bộ da Hổ Xích Vân, 1 bộ da Hổ Kiếm Xỉ Ác, 2 bộ da Huyết Cuồng Lang mang cho Hoa Hữu Khuyết phái Huyền Bột.
 • 4. Tìm Đao Kiếm Tiếu phái Huyền Bột để nhận lại thương cán đưa tới Liễu Thiện Đề Đốc Phủ.
 • 5. Đem thương cán nhận từ Đao Kiếm Tiếu đưa cho Tiêu Thập Nhị Lang của Liễu Thiện Đề Đốc Phủ.
 • 6. Đem những vật lấy được từ trong Thần Võ Môn mang cho Phủ chủ.
 • 7. Bắt Thanh Đầu Xà để lấy 10 nang độc mang cho người bán y phục Thượng Quan Hiểu Tiên.
 • 8. Tìm chủ nhân tiền trang Hiên Viên Nhị Quang để nhận túi đựng tiền bạc đưa tới Tam Tà Quan.
 • 9. Đưa túi đựng tiền bạc cho tiền trang của Tam Tà Quan.
 • 10. Tìm đại phu Đinh Đông Hạ hỏi xem thuốc đã được chế thành hay chưa.
 • 11. Tìm Phủ chủ xin thăng chức lần 3.
 • 12. Nhiệm vụ hoàn thành.

Nơi nhận : NPC Tiêu Thập Nhị Lang

Thương Khách – Tà Phái
Level 60 Xin thăng chức lần thứ ba (1)
Số lần thực hiện: 1 

Chi tiết :

 • 1. Không được giết San Hô Xà, hãy săn Kim Linh Xà, lấy đủ 10 bộ da của Kim Linh Xà giao cho Hiên Viên Nhị Quang
 • 2. Tìm Phủ Chủ Thi Vi báo cáo hoàn thành nhiệm vụ
 • 3. Khi số bộ da của San Hô Xà bằng 0: nhiệm vụ hoàn thành
 • 4. Khi số bộ da của San Hô Xà từ 1-5: phần thưởng giảm 1 nửa, hoàn thành nhiệm vụ
 • 5. Khi số bộ da của San Hô Xà từ 6 trở lên: nhiệm vụ thất bại (trở về lúc bắt đầu nhiệm vụ)

Nơi nhận : NPC Thi Vi

Level 60 Xin thăng chức lần ba (2)
Số lần thực hiện: 1

Chi tiết :

 • 1. Đi tìm Kim Hương Ngọc phái Huyền Bột, nhận 10 bình rượu Huyền Thanh
 • 2. Giao rượu Huyền Thanh cho Tiêu Thập Nhị Lang
 • 3. Thu thập 10 con Thanh Đầu Xà giao cho Tiêu Thập Nhị Lang
 • 4. Đến Tiền Trang Tam Tà Quan mua 10 bình không
 • 5. Mua bình rượu chuyển cho Tiêu Thập Nhị Lang
 • 6. Tìm Thi Vi xin thăng chức
 • 7. Hoàn thành nhiệm vụ

Nơi nhận : NPC Tiêu Thập Nhị Lang

Level 60 Xin thăng chức lần thứ ba (2)
Số lần thực hiện: 1

Chi tiết :

 • 1. Tới tìm Đao Kiếm Tiếu của phái Huyền Bột nhận thương cán đưa tới Liễu Thiện Đề Đốc Phủ.
 • 2. Tới gặp Ôn Hiểu Dư của phái Huyền Bột để biết nội dung nhiệm vụ.
 • 3. Lẻn vào Thần Võ Môn thu thập 1 bộ da Hổ Xích Vân, 1 bộ da Hổ Kiếm Xỉ Ác, 2 bộ da Huyết Cuồng Lang mang cho Hoa Hữu Khuyết phái Huyền Bột.
 • 4. Tìm Đao Kiếm Tiếu phái Huyền Bột để nhận lại thương cán đưa tới Liễu Thiện Đề Đốc Phủ.
 • 5. Đem thương cán nhận từ Đao Kiếm Tiếu đưa cho Tiêu Thập Nhị Lang của Liễu Thiện Đề Đốc Phủ.
 • 6. Đem những vật lấy được từ trong Thần Võ Môn mang cho Phủ chủ.
 • 7. Bắt Thanh Đầu Xà để lấy 10 nang độc mang cho người bán y phục Thượng Quan Hiểu Tiên.
 • 8. Tìm chủ nhân tiền trang Hiên Viên Nhị Quang để nhận túi đựng tiền bạc đưa tới Tam Tà Quan.
 • 9. Đưa túi đựng tiền bạc cho tiền trang của Tam Tà Quan.
 • 10. Tìm đại phu Đinh Đông Hạ hỏi xem thuốc đã được chế thành hay chưa.
 • 11. Tìm Phủ chủ xin thăng chức lần 3.
 • 12. Nhiệm vụ hoàn thành.

Nơi nhận : NPC Tiêu Thập Nhị LangKết quả khác cho: "Hướng dẫn nhiệm vụ thăng cấp Thương Khách lần 3 HKGH"

Loading