Hướng dẫn nhiệm vụ thăng cấp Đại Phu lần 3 HKGH

Đại Phu – Chính Phái
Level 60 Xin thăng chức lần thứ ba (1)
Số lần thực hiện: 1

Chi tiết :

 • 1. Không được săn Hổ Kiếm Xỉ Ác! Hãy săn Hổ Xích Vân, lấy đủ 10 bộ da của Hổ Xích Vân về cho Tạ Hiểu Phong
 • 2. Báo cáo Quan Chủ nhiệm vụ đã hoàn thành
 • 3. Khi bộ da của Hổ Kiếm Xỉ Ác = 0: nhiệm vụ hoàn thành
 • 4. Khi bộ da của Hổ Kiếm Xỉ Ác = 1-5: Phần thưởng giảm một nửa, hoàn thành nhiệm vụ
 • 5. Khi bộ da của Hổ Kiếm Xỉ Ác = 6 cái trở lên: Nhiệm vụ thất bại (trở về lúc đầu nhận nhiệm vụ)

Nơi nhận : NPC Môn chủ Thần Võ Môn

Level 60 Xin thăng chức lần ba (2)
Số lần thực hiện: 1

Chi tiết :

 • 1. Đi tìm Bình Thập Chỉ của phái Huyền Bột lấy mật gấu Hoa
 • 2. Đưa Mật gấu Hoa cho Dương Bất Phàm của Thần Võ Môn
 • 3. Đi giao thuốc cho Liễu Chính Quan, Quan Chủ
 • 4. Đi báo kết quả cho Dương Bất Phàm của Thần Võ Môn
 • 5. Lấy đủ 10 máu của Huyết Cuồng Lang giao cho Dương Bất Phàm
 • 6. Giao Kim Sang Dược đã điều chế xong giao cho Thần Võ Môn, Môn chủ
 • 7. Hoàn thành nhiệm vụ

Nơi nhận : NPC Dương Bất Phàm

Level 60 Xin thăng chức lần ba (2)
Số lần thực hiện: 1

Chi tiết :

 • 1. Tới chỗ Vi Đại Bảo của phái Huyền Bột lấy vật phẩm đưa tới tiền trang.
 • 2. Gặp Hoa Hữu Khuyết của phái Huyền Bột để biết nội dung của nhiệm vụ.
 • 3. Lẻn vào Liễu Thiện Đề Đốc Phủ bắt Kim Linh Xà, San Hô Xà và Thanh Đầu Xà, lấy 1 cái lục lạc, 1 bộ da San Hô Xà, 2 con Thanh Đầu Xà đem cho Hoa Hữu Khuyết phái Huyền Bột.
 • 4. Tới chỗ Vi Đại Bảo lấy 1 cái rương đưa tới Thần Võ Môn.
 • 5. Đưa cái rương lấy từ chỗ Vi Đại Bảo cho Vi Bạch Bạch.
 • 6. Đem những vật lấy được từ trong Liễu Thiện Đề Đốc Phủ cho Môn chủ xem.
 • 7. Đem 10 chén máu Huyết Cuồng Lang cho đại phu Dương Bất Phàm.
 • 8. Đem Kim Sang Dược cho Quan chủ Liễu Chính Quan, Liễu Như.
 • 9. Gặp thương nhân Tiêu Xuân Thủy để hỏi về nội dung nhiệm vụ.
 • 10. Đem dược liệu cho đại phu của Thần Võ Môn Vi Bạch Bạch.
 • 11. Tới chỗ Môn chủ xin thăng chức lần 3.
 • 12. Nhiệm vụ hoàn thành.

Nơi nhận : NPC Vi Bạch Bạch

Đại Phu -Tà Phái
Level 60 Xin thăng chức lần thứ ba (1)
Số lần thực hiện: 1

Chi tiết :

 • 1. Không được giết San Hô Xà, hãy săn Kim Linh Xà, lấy đủ 10 bộ da của Kim Linh Xà giao cho Hiên Viên Nhị Quang
 • 2. Tìm Phủ Chủ Thi Vi báo cáo hoàn thành nhiệm vụ
 • 3. Khi số bộ da của San Hô Xà bằng 0: nhiệm vụ hoàn thành
 • 4. Khi số bộ da của San Hô Xà từ 1-5: phần thưởng giảm 1 nửa, hoàn thành nhiệm vụ
 • 5. Khi số bộ da của San Hô Xà từ 6 trở lên: nhiệm vụ thất bại (trở về lúc bắt đầu nhiệm vụ)

Nơi nhận : NPC Thi Vi

Level 60 Xin thăng chức lần ba (2)
Số lần thực hiện: 1 

Chi tiết :

 • 1.Đến chỗ Bình Thập Chỉ của phái Huyền Bột lấy bột xương sói xám
 • 2. Giao bột xương sói xám cho Đinh Đông Hạ của Liễu Thiện Đề Đốc Phủ
 • 3. Đến chỗ Tam Tà Quan Quan Chủ Sí Quyên giao thuốc đã làm xong
 • 4. Tìm Đinh Đông Hạ của Liễu Thiện Đề Đốc Phủ báo kết quả
 • 5. Săn Thanh Đầu Xà thu thập đủ 10 nang độc giao cho Đinh Đông Hạ
 • 6. Giao Độc Xà Trận đã làm xong cho Thi Vi
 • 7. Hoàn thành nhiệm vụ

Nơi nhận : NPC Đinh Đông Hạ

Level 60 Xin thăng chức lần thứ ba (2)
Số lần thực hiện: 1

Chi tiết :

 • 1. Tới tìm Đao Kiếm Tiếu của phái Huyền Bột nhận thương cán đưa tới Liễu Thiện Đề Đốc Phủ.
 • 2. Tới gặp Ôn Hiểu Dư của phái Huyền Bột để biết nội dung nhiệm vụ.
 • 3. Lẻn vào Thần Võ Môn thu thập 1 bộ da Hổ Xích Vân, 1 bộ da Hổ Kiếm Xỉ Ác, 2 bộ da Huyết Cuồng Lang mang cho Hoa Hữu Khuyết phái Huyền Bột.
 • 4. Tìm Đao Kiếm Tiếu phái Huyền Bột để nhận lại thương cán đưa tới Liễu Thiện Đề Đốc Phủ.
 • 5. Đem thương cán nhận từ Đao Kiếm Tiếu đưa cho Tiêu Thập Nhị Lang của Liễu Thiện Đề Đốc Phủ.
 • 6. Đem những vật lấy được từ trong Thần Võ Môn mang cho Phủ chủ.
 • 7. Bắt Thanh Đầu Xà để lấy 10 nang độc mang cho người bán y phục Thượng Quan Hiểu Tiên.
 • 8. Tìm chủ nhân tiền trang Hiên Viên Nhị Quang để nhận túi đựng tiền bạc đưa tới Tam Tà Quan.
 • 9. Đưa túi đựng tiền bạc cho tiền trang của Tam Tà Quan.
 • 10. Tìm đại phu Đinh Đông Hạ hỏi xem thuốc đã được chế thành hay chưa.
 • 11. Tìm Phủ chủ xin thăng chức lần 3.
 • 12. Nhiệm vụ hoàn thành.

Nơi nhận : NPC Tiêu Thập Nhị Lang

Từ khóa gợi ý tìm kiếm:

yhs-004, huong dan thang chuc lan 3 hkgh, huong dan lam nv thang chuc lan 3 hkgh, huong dan nhiem vu thang chuc lan 4, huong dan lam q thang chuc lan 4, huong dan lam q thang chuc lan 5 hkgh, huong dan lam nhiem vu thang chuc lan 3 hkgh


Kết quả khác cho: "Hướng dẫn nhiệm vụ thăng cấp Đại Phu lần 3 HKGH"

Loading